وظايف حراست براي رسيدن به اهداف:
حفاظت و صيانت از كاركنان در برابر آسيب ها و تهديدات احتمالي
اطلاع رساني به موقع از وضعيت سيستم به مراجع داراي صلاحيت
حفاظت از اماكن، تأسيسات و تجهيزات
حفاظت از اسناد
انجام مأموريت هاي محوله از سوي مرجع داراي صلاحیت
حراست به عنوان مشاور مديريت:
حراست به عنوان چشم مدير در سازمان و با توجه به اشرافي كه به مجموعه دارد مي تواند مشاور خوبي براي مديريت محسوب شود. البته بسيار روشن است كه مسئولين حراست، زماني مي توانند در اين خصوص موفق باشند كه از علم، تخصص، درايت و روشن بيني خوبي برخوردار باشند.
حفاظت از كاركنان:
وظيفه نيروي انساني، رسيدن به اهداف سازماني است ولي وظيفه حراستها حفظ سلامت نيروي انساني است.
احقاق حقوق كاركنان: از نظر علم مديريت، سازماني مي تواند موفق و پويا و پيش رو با شد كه كاركناني با انگيزه و راضي داشته باشد، زيرا از كارمند ناراضي، خلاقيت و ابتكار به وجود نمي آيد. بنابراين مي بايست به منشأ نارضايتي هاي كاركنان توجه نموده و نسبت به توجيه مديران و اصلاح روش ها اقدام كند. بديهي است حراست مي تواند از اين طريق، خدمات قابل توجهي به مديريت، كاركنان مجموعه و در كل به نظام مقدس اسلامي ارائه نمايد.
احقاق حقوق ارباب رجوع: يكي از دلايل تأسيس ادارات و سازمانها وارگانها، ارائه خدمات به مردم مي باشد و از طرف ديگر توجه و دقت در رضايت مندي ارباب رجوع.
شايسته سالاري (كمك به انتصاب افراد شايسته):
.طبق قانون، انتصاب مسئولين به پست هاي حساس و مسئولين بخش هاي مختلف اداري، بايد پس از تعيين صلاحيت حراست دستگاه صورت گيرد
نقش حراست در پيش گيري از وقوع تخلف ها:
سه نقش اساسي حراست به منظور پيشگيري از وقوع تخلف‌ها در سازمان به شرح زير مي باشد :

اول : نقش هشدار دهنده يا پيشگيري كننده
دوم : نقش اصلاح كننده يا درمان كننده
سوم : نقش جداكننده از سيستم.
اين وظيفه خطير حراست از جهاتي شبيه به نهادهاي بهداشتي درماني است چنانچه اين نهاد در ابتدا سعي بر آن دارد كه ابتدا از هر آلودگي و بيماري پيشگيري نمايد و در مرحله بعد اگر احتمالاً كسي آلوده شد او را درمان نمايد و در نهايت اگر دو روش قبلي موثر واقع نشد او را همچون يك عضو مرده و فاسد شده بدن از سيستم جدا كرده و دور بياندازد، چنين نقشي را حراست در سازمان ايفاد مي كند. حراست در هر سازمان با پيش بيني نوع تخلف ها و جرايمي كه ممكن است در آن سازمان به وقوع بپيوندد سعي مي كند به انحاء مختلف، چشم و گوش كاركنان آن سازمان را به روي دام ها و كمين هاي سر راه گشوده و آنها را هوشيار و آگاه سازد.
با اين كارها اولاً جلوي خسارت هاي احتمالي كه مسلّماً هزينه هاي سنگيني براي سيستم در برخواهد داشت، گرفته مي شود ثانياً به اين وسيله جلوي انتشار تخلف ها و انحراف ها در بين كاركنان گرفته مي شود.

" اطلاعات شما حتي اگر بسيار ناچيز به نظر رسد شايد براي رسيدن به هدفي كه ما و شما به دنبال آن هستيم راهنماي بزرگي باشد. "